ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Η ΙΕΡΑ ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ


ΕΥΠΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ SusSET
(INTERREG III C)


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Εισαγωγή
    Ο δήμος της Ι.Π Μεσολογγίου είναι εταίρος στο διεθνικό έργο SUSSET, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG III C.
    Tο πρόγραμμα SusSET ξεκίνησε τις προπαρασκευαστικές του εργασίες τον Ιούνιο του 2004. Η ολοκληρωμένη πρόταση υποβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2004 στη Γενική Γραμματεία στη Lille, η οποία στις 17 Ιανουαρίου του 2005 έδωσε την τελική έγκριση. Το πρόγραμμα κατατάχθηκε δεύτερο ανάμεσα στις υπόλοιπες προτάσεις που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του ΙNTERREC IIIC- Δυτική Ζώνη.
    Κύριος στόχος του SusSET είναι η εύρεση της καλύτερης στρατηγικής για την ανάπτυξη μικρών πόλεων και η δημιουργία ενός δικτύου ανάμεσα στις συμμετέχουσες πόλεις.

2. Συμμετέχοντες- Δομές συνεργασίας- Διάρκεια
    Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 12 πόλεις από 4 χώρες: οι Stonehaven, Inverurie, Ellon από τη Σκωτία, οι Stromstad, Kungalv, Amal από τη Σουηδία, οι Puck, Leba, Lebork από την Πολωνία και οι Αίγιο, Μεσολόγγι, Πύργος από την Ελλάδα.
    Lead Partner, δηλαδή υπεύθυνος και κύριος συντονιστής των ενεργειών του προγράμματος, είναι η Σκωτία. Οι πόλεις που συμμετέχουν ανήκουν στο Aberdeenshire Towns Partnership Council, ένα είδος τοπικής συνεργασίας μεταξύ πόλεων της επαρχίας του Aberdeen.
    Ως γενικός συντονιστής του προγράμματος έχει οριστεί ο κ. Nick Brown.
    Η διάρκεια του προγράμματος είναι δυόμιση χρόνια. Ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2005 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2007. Ο χρόνος επιμερίζεται σε πέντε εξάμηνα. Δεν αποκλείεται να παραταθούν η διάρκεια και οι δράσεις του προγράμματος.

3. Δομή προγράμματος
    Το πρόγραμμα αποτελείται από τρία τμήματα -στοιχεία:
    Α. το διοικητικό-συντονιστικό,
    Β. το ουσιαστικό
    Γ. τη διάδοση των αποτελεσμάτων του ουσιαστικού (Β) τμήματος.

Α. Διοίκηση και συντονισμός
    Στόχος του πρώτου τμήματος του προγράμματος είναι η υλοποίηση του, η χάραξη κατευθυντήριων διοικητικών και οικονομικών γραμμών και ο συντονισμός ανάμεσα στις δώδεκα συμμετέχουσες πόλεις.
Υπάρχουν τρία επίπεδα συνεργασίας:
 • το διεθνικό ανάμεσα στις χώρες,
 • το εθνικό ανάμεσα στις συμμετέχουσες πόλεις και τον περιφερειακό συντονιστή κάθε χώρας,
 • το τοπικό- κάθε πόλη.
  Στο πρώτο επίπεδο, το διεθνικό, σχηματίζονται δυο ομάδες:
 • το Project Steering Group, που αποτελείται από αντιπροσώπους των πόλεων και το γενικό συντονιστή,
 • το Monitoring Group που αποτελείται από τους περιφερειακούς συντονιστές (ένα για κάθε χώρα) και τον γενικό συντονιστή.

      Στο επίπεδο αυτό έχει γίνει η εναρκτήρια συνάντηση στο Άμστερνταμ τον Απρίλιο του 2005 όπου χαράχτηκαν οι βασικές γραμμές διοίκησης και συντονισμού.

      Στο δεύτερο επίπεδο βασικός είναι ο ρόλος του περιφερειακού συντονιστή. Αυτός αναλαμβάνει να μεταφέρει στις πόλεις τις ενέργειες και τις δράσεις που καθορίζονται από τον γενικό συντονιστή για την υλοποίηση του προγράμματος.

      Στο τρίτο επίπεδο οι πόλεις αναλαμβάνουν να δράσουν με την ανά εξάμηνο κατάρτιση οικονομικής έκθεσης και έκθεσης δραστηριοτήτων.

  Β. Ουσιαστικό μέρος του προγράμματος
      Το δεύτερο μέρος του προγράμματος αφορά τις κατ’ ουσία και κατά τομείς δράσεις. Απώτερος στόχος του δεύτερου τμήματος είναι η έκδοση στο τέλος του προγράμματος ενός εγχειριδίου στο οποίο θα περιγράφεται η καλύτερη στρατηγική για την ανάπτυξη των μικρών πόλεων.
      Η στρατηγική αυτή θα προκύψει από την εξακρίβωση κάποιων στοιχείων-κλειδιών για την ανάπτυξη των 12 πόλεων. Η κάθε πόλη θα καταγράψει σε λίστα τους τομείς στους οποίους έχει ανάπτυξη και άλλους που υστερεί.
      Έχει καταρτιστεί μια λίστα με τα χαρακτηριστικά στα οποία πρέπει να δώσουν έμφαση οι πόλεις . Αυτά είναι
 • ο τουρισμός και η ταυτότητα της πόλης,
 • ανάπτυξη καθολικής στρατηγικής πόλεων,
 • ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός,
 • η νεότητα,
 • σχεδιασμός/ διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας και κληρονομιάς,
 • συνεργασία και διοίκηση πόλεων,
 • προώθηση.
      Κάποιες πόλεις έχουν αναλάβει ηγετική δράση σε αυτά τα σημεία. Από την Ελλάδα ο δήμος Πύργου ηγείται της ανάπτυξης καθολικής στρατηγικής πόλεων.
      Οι πόλεις ανά τέσσερις σχηματίζουν ομάδες και μελετούν συγκεκριμένες δράσεις. Η επιλογή των τετράδων έγινε στη συνέλευση του Άμστερνταμ και με βάση τα κοινά χαρακτηριστικά κάθε πόλης.
      Μέσο για την εξακρίβωση των στοιχείων κλειδιών για την καλύτερη στρατηγική είναι η διοργάνωση σεμιναρίων, η ανταλλαγή ερωτηματολογίων και η διοργάνωση μειζόνων συνδιασκέψεων σε κάθε χώρα όπου μελετώνται ειδικά οι συμμετέχουσες από κάθε χώρα πόλεις. Μια τέτοια μείζονα συνδιάσκεψη έγινε ήδη στη Σουηδία ενώ η επόμενη θα γίνει προσεχώς στην Πολωνία. Οι ελληνικές πόλεις θα διοργανώσουν τη μείζονα αυτή συνδιάσκεψη τον ερχόμενο Μάιο.

  Γ) Διάδοση των ευρημάτων του δεύτερου μέρους
      Η δημοσιότητα στις δραστηριότητες του προγράμματος είναι απαραίτητη και ζωτικής σημασίας. Απαιτείται να δίνεται δημοσιότητα σε όλες τις ενέργειες του προγράμματος και στα αποτελέσματα. Θεμελιώδης θεωρείται η δημιουργία ενός δικτυακού τόπου του προγράμματος.
      Με κάθε τρόπο λοιπόν οι συμμετέχουσες πόλεις πρέπει να προωθήσουν τις ιδέες και τα επιτεύγματα του προγράμματος.

  4. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
      Ο δήμος Μεσολογγίου συνεργάζεται σύμφωνα με την κατανομή δραστηριοτήτων που έγινε στο Άμστερνταμ με τους δήμους Stonehaven (Σκωτία), Stromstad (Σουηδία), Leba(Πολωνία). Το κριτήριο ήταν ο χαρακτηρισμός τους ως «παράκτιων» δήμων .
      Το Μεσολόγγι δεν ηγείται σε κάποια από τις δράσεις. Οφείλει όμως να περιγράψει τις θέσεις του για τα εξής στοιχεία:
 • τουρισμός και ταυτότητα πόλης
 • ανάπτυξη συνολικής στρατηγικής πόλεων
 • μακροπρόθεσμος σχεδιασμός
 • σχεδιασμός/ διατήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς και ταυτότητας.
      Τα βασικά στοιχεία επί αυτών θα παρουσιαστούν στην Πολωνία από την αποστολή μας.
      Μέχρι στιγμής το Μεσολόγγι έχει καταθέσει μια έκθεση όπου περιγράφεται το προφίλ του ως δήμου με τα απαραίτητα δημογραφικά και στατιστικά στοιχεία.
      Είναι αυτονόητο ότι κάθε μήνα θα πρέπει να καταρτίζονται οι εκθέσεις οικονομικών και δραστηριοτήτων.
      Τέλος, μείζονος σημασίας είναι και η δημοσιότητα που πρέπει να δώσει ο δήμος σε όλες τις δράσεις του προγράμματος.